Privacybeleid

Privacyverklaring
Uw privacy is belangrijk voor ons. Het betekent dat we uw gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven.

We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn.
We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft

om die niet of niet langer met ons te delen. In deze privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Traicar BVBA.

Deze privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden en ons cookiebeleid gezien worden. We kunnen op elk moment onze privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website www.gastronello.be.
Deze privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 24/5/2018.
Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken of te delen.  Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u dat u het privacybeleid heeft gelezen en dat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, gebruiken en openbaar maken.
Indien van toepassing: Houd er rekening mee dat alvorens u persoonsgegevens in bepaalde rubrieken van de website gebruikt of verstrekt, u gevraagd kan worden om uw toestemming met dit privacybeleid elektronisch te bevestigen.

Uw bevestigende actie en uw gebruik van deze website betekenen dat u akkoord gaat met de verzameling, verwerking, gebruik en overdracht van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Onze contactgegevens:
Traicar BVBA,  Breendonkstraat 108, 2830 Willebroek
Tel: +32 (0)3 290 01 48
BTW-nummer: BE0466 393 123
administratie@gastronello.be


Contactgegevens van onze Functionaris voor gegevensbescherming:
Wuyts Walter
Tel: +32 (0)3 290 01 48
Email: administratie@gastronello.be

Wanneer is deze verklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze websites of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers. Door onze websites te bezoeken of contact te hebben met onze verkoop- en promotiemedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze privacyverklaring beschreven is.

 

Welke gegevens verzamelen we?
We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten en diensten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij uw bestellingen of in uw e-mailverkeer met ons.
Of we verkrijgen een deel van de gegevens door vast te leggen hoe u met onze producten en diensten omgaat, of we verkrijgen deze gegevens via cookies op onze websites.

We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten en diensten voor te stellen en aan te bieden:

1.  Gebruikersgegevens: hiermee kunnen we u identificeren of contact met u opnemen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw adres, uw telefoonnummer(s), uw taalvoorkeur, uw geslacht, uw e-mailadressen, uw deelname aan onze acties, uw gebruik van onze website.

2.  Verkeersgegevens: deze technische gegevens hebben we nodig om onze elektronische communicatie
vlot te laten verlopen, zoals uw IP-adres.

3.  Gevoelige gegevens: we verwerken geen gevoelige gegevens.

 

Waarom verzamelen we deze gegevens?
We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:
1. Om uw aanvragen over onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze websites bezoekt of contact heeft met onze verkoop- en promotiemedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft.

2. Om u de beste service aan te bieden.
We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten en diensten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze diensten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen.

3. Om u te informeren over onze producten, diensten en activiteiten.
We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, diensten, speciale acties, workshops, evenementen en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen.
We gebruiken uw gegevens ook voor de nieuwsbrieven waarvoor u intekent. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is.
We kunnen ook uw surf- en leesgedrag analyseren en content maken voor onze websites of nieuwsbrieven die bij uw wensen past. Dit doen we door uw bezoeken te registreren, met de activiteiten die er plaatsvinden. Denk aan het bekijken van pagina’s of op links klikken. Zo kunnen we u ook gemakkelijker toegang geven tot de informatie die u zoekt.

 

Door wie worden uw gegevens beheerd?
Alle persoonsgegevens worden beheerd door Traicar BVBA. Binnen Traicar BVBA zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
We doen beroep op externe verwerkers. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als we daar zelf de middelen niet voor hebben. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. We leggen dit steeds contractueel vast met de verwerkers. Zo zal een
verwerker uw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten uw gegevens gewist worden van zodra een verwerker zijn opdracht heeft voltooid.
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen zoals dochter- en zusterbedrijven, voor dezelfde doeleinden als vermeld in deze privacyverklaring.
Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken we met derde partijen of schakelen we onderaannemers in. De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Traicar BVBA zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.
In sommige gevallen gebruiken we anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf of onze groep. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.
Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking.
Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming, om gevolg te geven aan een gerechtelijk bevel of het bevel van een bevoegde instantie of in andere gevallen toegelaten of vereist volgens de wet, of om te reageren op een noodsituatie, of om op enige andere wijze de rechten, eigendom en de veiligheid van derden, bezoekers van de website te beschermen. U hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?
We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We hebben ook gespecialiseerde personen in dienst die instaan voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. Bovendien gebruiken we allerlei technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Onze websites vermelden soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?
U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken; waarvoor we die verwerken; welke categorieën gegevens we verwerken; met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden
verwerken.
Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Traicar BVBA, Breendonkstraat 108, 2830 Willebroek, of per e-mail naar administratie@gastronello.be We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.
Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen. We zullen u daarbij niet om kopie van uw identiteitskaart vragen.
U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen.
Houd er rekening mee dat we u soms, afhankelijk van uw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.
U heeft het recht om te vragen om het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens over u te beperken, het recht om gegevensportabiliteit aan te vragen, en het recht om de identiteit te kennen van derden waaraan uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Geen direct marketing?
U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal tien jaar na het einde van de contractuele relatie met Traicar BVBA, voor verkeersgegevens is dat maximaal anderhalf jaar.


Vragen?
Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens.
Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De contactgegevens staan op hun website: https://www.privacycommission.be/nl/contact.


Onze contactinformatie:
Email: administratie@gastronello.be
Adres: Breendonkstraat 108, 2830 Willebroek
Tel: +32 (0)3 290 01 48

Website disclaimer
Definities
Website: 
www.gastronello.be en alle onderliggende pagina’s.
Gebruiker: bezoekers van de website.
Bedrijf: Traicar BVBA, de bevoegde uitgever van de webpagina.


Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
Traicar BVBA werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
Traicar BVBA geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
Traicar BVBA biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
Traicar BVBA is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
Traicar BVBA verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.
Traicar BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website.
Traicar BVBA zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.
Traicar BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op en/of van haar website.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Cookie policy
Gastronello gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken en om de inhoud van zijn websites en apps beter af te stemmen op je behoeften en voorkeuren. Je kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites en apps niet of niet optimaal werken. Als je verder surft op een Gastronello-website, je aanmeldt in een Gastronello-app of klikt op ‘Ja, ik aanvaard cookies’, dan geef je je toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met deze cookieverklaring. Je kunt je toestemming op elk ogenblik intrekken door je cookie-keuze aan te passen.

 

Traicar bvba  |  Industriezone Pullaar 441-443  |  Rijksweg 51  |  2870 Puurs  |  +32 3 290 01 48

administratie@gastronello.be

Privacybeleid (Privacyverklaring, Website disclaimer, Cookie Policy)

© 2018 by Gastronello